អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. មន្រ្តីជំនាញកសិកម្ម និងទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជា ជំរុញឱ្យកសិករពង្រឹងបច្ចេកទេសដាំស្វាយ ដើម្បីនាំចេញទៅអឺរ៉ុប
២. ធនាគារពិភពលោក ផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
៣. ក្រសួងទេសចរណ៍៖ កំណើនទេសចរដើមឆ្នាំ ជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការងើបឡើងវិញទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង
៤. ADB okays $6.8M in grants to fuel tourism, rice sectors
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. More countries use China-Laos Railway for goods transport: Lao official
2. Pakistan inflation quickens to 13per cent in January
3. South Korea exports grow at slowest in 11 months, trade deficit hits record
4. 27-member bloc’s GDP falls behind that of China in 2021

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin