អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា និងសហភាពអារ៉ាប់រួម ពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរី និងជំរុញការវិនិយោគ
២. CDC approves $300 million worth of investment projects
៣. Trade with UK dips 10.5% to $785M
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Minimum wage raise under scrutiny
2. World Bank sees ‘critically weak’ outlook for Myanmar this year
3. China’s R&D spending reaches 2.44% of GDP in 2021, a new high
4. IMF expert: Families may need help with energy bills

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin