អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.រដ្ឋមន្ត្រីការងារចាត់ឱ្យមន្ទីរការងារខេត្តក្រចេះនិងខេត្តជុំវិញផ្សព្វផ្សាយ រើសកម្លាំងពលកម្ម២ម៉ឺននាក់ដើម្បីចូលបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនកសិកម្មធំមួយនៅខេត្តក្រចេះ
២.រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពិភាក្សាវាយតម្លៃស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២២
៣. ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាជាង១៥លានតោន ត្រូវបាននាំចេញនៅឆ្នាំ២០២១
៤. ASEAN will boost trade and investment to revive pandemic-stricken economy
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Indonesia targets 33% jump in 2022 investment by tapping resource processing
2. High-tech manufacturing leads China’s industrial profits to record high
3. US Federal Reserve says rate rise ‘appropriate’ soon

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១0 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin