អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដាក់សំណើជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សុំពន្យារពេលអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធន ២ឆ្នាំ បន្ថែមទៀត
២. ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរនៅភ្នំពេញ រំពឹងថានឹងទទួលបានការ គាំទ្រច្រើន ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងស្រុក
៣. Cambodia and Vietnam clock trade volume of nearly $10 billion
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Fragile, uneven recovery
២. Indonesia starts construction of $2.3 billion coal gasification plant
៣. China issues circulation development outline, vows to build global transport network by 2035
៤. US putting together ‘global’ strategy to increase gas production if Russia invades Ukraine, officials say

 

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin