អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជានឹងសាកល្បងខ្ចីបំណុល ពីទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីស្រោចស្រង់ស្តារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញ
២. WHO: ការសម្រេចចិត្ដរបស់កម្ពុជា លើការចាក់វ៉ាក់សាំងដូស ទី៣ ប្រៀបដូចជាការដើរមុនសភាពការណ៍
៣. ប្រធាន World Bank ថ្មី៖ ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជន ក្នុងល្បឿនលឿនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាប់ផ្តើមបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Garment exporters caught in turbulence
២. July exports beat forecast, but virus looms
៣. Digital economy surge pushes world’s most valuable companies to grow more than 40%
៤. Does the US economy need another $480 billion in stimulus?

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin