អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការ​នាំ​ចេញ​វិស័យ​វាយន​ភណ្ឌ​២០២១​ សម្រេច​បាន​ក្នុង​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​១០ពាន់​លាន​ដុល្លារ
២. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដាក់ចេញគោលនយោបាយ១០ចំណុច គាំទ្រការងើបឡើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២
៣. វិបត្តិ​អតិផរណា​រួម​របស់​កម្ពុជា​នឹង​កើត​មាន​ក្នុង​អត្រា​២,៦%​នៅ​ឆ្នាំ​២០២២
៤. ឧស្សាហកម្មធនាគាររបស់កម្ពុជាមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប៣% កាលពីឆ្នាំមុន បើទោះបីជាមានជំងឺកូវីដ-១៩
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Malaysia central bank to keep rates on hold, start tightening from Q3
២. China’s 2021 GDP growth estimated above 8%
៣. Massive winter storm could keep grocery shelves empty even longer
៤. US’ trade with China surges 28.7% in 2021, but widening deficit proves tariffs ‘a failure’

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin