អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. LOBA ចុះ MoU ជាមួយ SCA ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​ខ្សែចង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់ និង​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ
២. Switch Garment ចាប់ផ្តើមសវនកម្មថាមពលដើម្បីឱ្យទាន់និន្នាការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. FDI disbursement climbs to US$11.58 billion in January-August
២. China’s industrial profit grows 16.4% y-o-y in July, slowing for fifth straight month: NBS
៣. The US economy grew slightly more than we thought last quarter

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin