អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋាភិបាល​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ៤ មាន​ទឹក​ប្រាក់​ជិត១៦ លាន​ដុល្លារ
២. CCC រំពឹង​ទទួល​បាន​វិនិយោគិន​ពី​តំបន់​អាមេរិក និង​អឺរ៉ុប
៣. កម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍការផ្តល់ និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអាកាសចរណ៍ ពីបែបប្រពៃណីមកឌីជីថល
៤. អាមេរិក​លើកលែង​ពន្ធ​នាំចូល​បន្ទះ​សូឡា​ពី​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Inflation hits sentiment in Thai industry
2. Vietnam ranks 68th in budget transparency : survey
3. Update: China’s CPI up 2.1 pct in May
4. Pakistan aims for lower economic growth, sees double-digit inflation in 2022/23 budget

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin