អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងាររង់ចាំជួបដោះស្រាយជាមួយ អតីតបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍
២. ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បញ្ចេញប្រាក់៥០០លានដុល្លារ រក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រាក់រៀល
៣. បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍៖ ចំណូលពន្ធដែលមិនមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំង គឺបង្ហាញពីភាពធន់នៃថវិកាជាតិ
៤. នាយករដ្ឋមន្រ្តីមានសុទិដ្ឋិនិយមកំណើន GDP ៣ភាគរយឆ្នាំ២០២១
៥. Cambodia’s tourism sees fast recovery despite Omicron
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Cabinet approves 2.7% hike in budget for 2023 fiscal year
២. China-Laos Railway forms new logistical channel from China to ASEAN
៣. Global economy: Asian factories take Omicron risks in stride, for now

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin