អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង ចង់ឱ្យ Foodpanda ចាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមួយក្រសួងការងារ
២. កម្ពុជាបង្ហាញវឌ្ឍនភាពការងារជាច្រើននៅឆ្នាំ២០២០ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរ និងការងារ
៣. រដ្ឋមន្ដ្រីពាណិជ្ជកម្ម៖ទោះបីមានការរំខានពីជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា១១ខែឆ្នាំនេះមានតម្លៃជាង១.៥ម៉ឺនលានដុល្លារ
៤. សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តម្រូវឱ្យពន្ធដារ, គយ និងរតនាគារជាតិ រាយការណ៍ជូនជាប្រចាំថ្ងៃ ពីស្ថានភាពចំណូលថវិកាជាតិ
៥. Mixed response to worker transport switch proposal
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Indonesia sees commodities driving 2021 exports to record US$230 billion
២. Japan to unveil record $943 bln budget draft to ensure post-COVID recovery
៣. China to roll out policies to help exporters amid economic headwinds

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin