អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រី អ៊ិត សំហេង ចង់ឱ្យ Foodpanda ចាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមួយក្រសួងការងារ
២. កម្ពុជាបង្ហាញវឌ្ឍនភាពការងារជាច្រើននៅឆ្នាំ២០២០ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរ និងការងារ
៣. រដ្ឋមន្ដ្រីពាណិជ្ជកម្ម៖ទោះបីមានការរំខានពីជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា១១ខែឆ្នាំនេះមានតម្លៃជាង១.៥ម៉ឺនលានដុល្លារ
៤. សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តម្រូវឱ្យពន្ធដារ, គយ និងរតនាគារជាតិ រាយការណ៍ជូនជាប្រចាំថ្ងៃ ពីស្ថានភាពចំណូលថវិកាជាតិ
៥. Mixed response to worker transport switch proposal
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Indonesia sees commodities driving 2021 exports to record US$230 billion
២. Japan to unveil record $943 bln budget draft to ensure post-COVID recovery
៣. China to roll out policies to help exporters amid economic headwinds

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin