អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​​កម្ពុជា​កើន​ ២០​% នៅ​ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំ​២០២២
២. កម្ពុជានាំចេញជ័រកៅស៊ូជាង ១៣ម៉ឺនតោន ទទួលចំណូលជាង ២១៧លានដុល្លារ នៅឆមាសទី១
៣. ក្រសួង​អនុញ្ញាតឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​បន្ត​ដាក់​ពាក្យសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ
៤. កម្ពុជាត្រូវចាំដល់ឆ្នាំ២០២៦ ឬ២០២៧ ទើបទេសចរអន្តរជាតិវិលទៅរកកំណើនដូចឆ្នាំ២០១៩វិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Low foreign demand to hold back Vietnamese textiles
2. Extension of excise tax cut okayed
3. China Q2 GDP growth seen dipping to 1% on COVID hit, 2022 growth at 4%
4. IMF slashes U.S. growth forecast for 2022 to 2.3%

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin