អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ទទួលចំណូលជាង ៦០លានដុល្លារ ក្នុង ៩ខែឆ្នាំនេះ
២. ជប៉ុនគ្រោងផ្តល់ឥណទានសម្បទាន ១៨០លានដុល្លារដល់កម្ពុជា គាំទ្រវិធានការស្តារសេដ្ឋកិច្ច និងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩
៣. China has provided over $4 billion in grants and $27 billion in investment from 1992 to 2020
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Asian factories shake off supply headaches but Omicron presents new risks
២. Rising prices of essential goods in Malaysia not caused by traders: PM
៣. Why is China’s growth rate falling so fast?
៤. UK inflation: Rising costs could push family spend up £1,700 a year

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin