អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​ដាក់ចេញ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អាទិភាព​ចំនួន ៤ ក្នុង​ការចាប់ ផ្តើម​បើក​ឡើងវិញ​នូវ​សកម្មភាព​ទេសចរណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នាពេល​ខាងមុខ
២. ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា ស្រប​ផ្សារ​អនឡាញ​របស់​ក្រសួង​ត្រៀម​បើក
៣. សហរដ្ឋអាមេរិក​បើក​ការិយាល័យ​ក្រសួង​កសិកម្ម​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Sri Lanka’s apparel industry on tenterhooks over EU trade scrutiny
២. Nike is scrambling to fix supply chain problems as holiday shopping looms
៣. These are the fastest growing jobs in the United States
៤. Work-from-home to be default from Monday as COVID-19 workplace measures tightened

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ព័ត៌មានជាតិ៖

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin