អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. CDC និយាយថា មូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្លើយតបនឹងគោលដៅវេទិកាវិនិយោគ
២. ជប៉ុនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់កម្ចី ៥៨លានដុល្លារ ដល់កម្ពុជា សម្រាប់ពង្រីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសៀមរាប
៣. មន្ត្រីថា តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​ឡើង​ខ្ពស់​ដោយសារ​ថ្លៃ​ប្រេង​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​ប្រែប្រួល
៤. 36th Trade Expo Indonesia aims for increased bilateral trade with Cambodia
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Enterprises call for Government support due to lack of capital amid pandemic
២. US bans Malaysian firm’s gloves over forced labour
៣. B29bn budget to cap diesel
៤. China’s trade practices come under fire

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin