អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋា​ភិបាល​នឹង​កំណត់​យក​តួលេខ​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​កម្មករ ​ឆ្នាំ​២០២២ ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ
២. ADB បន្ថយការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ថា កើនត្រឹម១.៩% ខណៈឆ្នាំ២០២២ ងើបឡើងវិញក្នុងអត្រាកំណើន ៥.៥%
៣. កម្ពុជាផ្តោតការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារចិន ឲ្យច្រើនជាងមុន បន្ទាប់ពីអង្ករនាំចេញសរុបធ្លាក់ចុះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Taiwan decision on minimum wage likely on Oct. 8
២. ADB cuts Asia growth forecast on slow Covid vaccine rollout
៣. Reopening face even more delays

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin