អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋា​ភិបាល​នឹង​កំណត់​យក​តួលេខ​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​កម្មករ ​ឆ្នាំ​២០២២ ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ
២. ADB បន្ថយការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ថា កើនត្រឹម១.៩% ខណៈឆ្នាំ២០២២ ងើបឡើងវិញក្នុងអត្រាកំណើន ៥.៥%
៣. កម្ពុជាផ្តោតការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារចិន ឲ្យច្រើនជាងមុន បន្ទាប់ពីអង្ករនាំចេញសរុបធ្លាក់ចុះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Taiwan decision on minimum wage likely on Oct. 8
២. ADB cuts Asia growth forecast on slow Covid vaccine rollout
៣. Reopening face even more delays

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin