អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសថ្ងៃឈប់សម្រាប់ ឆ្នាំក្រោយ ដូចគ្នា នឹងឆ្នាំនេះ
២. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច នឹងដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដំណាក់កាលទី២ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ខាងមុខនេះ
៣. កម្ពុជាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ
៤. Trade deficit with South Korea widens 43%
៥. CDC endorses 12 projects worth over $79M as of August 23
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Global corporate profits to fall 8% in Q3 after record Q2 – data
២. Slow Covid vaccination to cost global economy $2.3 tn: study
៣. World Bank cuts Vietnam GDP growth projection to 4.8 pct
៤. China reopens world’s third busiest port after partial virus halt

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin