អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញឲ្យផ្សារ Franchise បរទេសចូលមកកម្ពុជា ដាក់លក់ផលិតផលខ្មែរ និងណែនាំឲ្យអ្នកផលិតក្នុងស្រុក ពង្រឹងគុណភាព
២. CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគរបស់ជប៉ុនចំនួន ២១១ គម្រោង
៣. Cambodia’s high vaccination rate spells quicker economic recovery
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China’s economy is being rattled by the Delta variant and supply chain woes
២. FDI decline slows down
៣. Covid: Sri Lanka in economic emergency as food prices soar

Related posts

Test 1

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin