អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ បង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា លើកទី២
២. ម្រេច​ជិត ៧​ ពាន់​តោន ​ត្រូវបាន​នាំចេញ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ
៣. កម្ពុជា​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់ ​សម្រាប់​ចរចា​ជាមួយ​ថៃ​លើ​បញ្ហា​តំបន់​ប្រេង​ត្រួតស៊ីគ្នា​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Indonesia’s central bank raises benchmark interest rate to anticipate rising inflation
2. SCO banks to prompt collaboration in key areas to boost regional economic recovery

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin