អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ស្អែកនេះ មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពង់ធំ សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ ចំនួន១១ នឹងផ្តល់ឱកាសការងារជាង ៤០០កន្លែង
២. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដាក់យន្តការ៨ចំណុច ដើម្បីពង្រឹងការប្រមូលពន្ធគយក្នុងឆ្នាំ២០២២ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
៣. រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម ស្នើកាណាដា ពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរី ជាមួយកម្ពុជា
៤. Exports of Cambodia’s bicycles skyrocket to over $566 mil
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. BoT sees inflation easing in second half of 2022
2. China urges U.S. to scrap additional tariffs, sanctions
3. America’s annual price increase was worse than economists had forecast
4. UK economy rebounds with 7.5% growth last year

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin