អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. GDT ក្លាយជា​ស្ថាប័ន​គំរូ​ដែល​រក​ថវិកា​ចូលជាតិ​បាន​ច្រើន​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០២២
២. CBC ចុះ MoU ជាមួយ IDI ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន
៣. កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធំៗ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស
៤. កម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្រូវអន្តរជាតិបានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិកាកសិកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Vietnam’s exports to India grow 26.8% in 2022, exceeding $7.96 bn
2. Demand sturdy as rice export target 7.5m tonnes
3. Shenzhen’s foreign trade sees robust growth in 2022
4. Bangladesh’s exports rise 5.89% to $5.13bn in January

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin