អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ប្រទេស​ចំនួន ៣ បាន​គ្របដណ្តប់​ជិត ៦១% ​នៃ​ការនាំ​ចូល​សរុប​របស់​កម្ពុជា
២. រដ្ឋប្រមូលចំណូលបានជាង ១៥លានដុល្លារ ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Renaissance នៅមណ្ឌលគិរី
៣. កំណើន​ចូល​ចត​នាវា​ទេសចរណ៍ ​ផ្តល់​សញ្ញា​វិជ្ជមាន​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​
៤. កម្ពុជាគ្រោងស្នើចិនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិស័យអាកាសចរស៊ីវិល
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Thailand’s tourism sector picking up steadily as the world relaxes international travel measures
2. Vietnam’s tourism, trade, FDI rosy amid China’s reopening: HSBC
3. China’s economy stands out in global arena

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin