អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ADB សន្យាផ្តល់ $២៥លាន ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅ​កម្ពុជា
២. កម្ពុជាបានជំរុញឱ្យប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ថយពន្ធលើការនាំចូលអង្កររបស់កម្ពុជា
៣. គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ គឺមាន​ភាពចាំបាច់
៤. ស្ថានីយ​បញ្ចូល​ថាមពល​អគ្គិសនី​របស់ ឈេហ្វរ៉ុន បើក​ដំណើរការ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Keeping inflation below 4% will be a challenge: NEU
2. March exports reach 30-year record high
3. China’s industrial profits up 8.5% in Q1
4. Indonesia’s foreign direct investment surges 32% y/y in Q1

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin