អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

អ.ក.ជ.ប.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

        នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (អ.ក.ជ.ប.អ.) បានបើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ និងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ អ.ក.ជ.ប.អ. ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គួច សុមាន អគ្គលេខាធិការ នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. ព្រមទាំង អគ្គលេខាធិការរង ទីប្រឹក្សា ប្រធានផ្នែក និងអនុប្រធានផ្នែក ក្នុងគោលបំណង ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីលទ្ធផលដែល អ.ក.ជ.ប.អ. សម្រេចបាន និងសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។
         អង្គប្រជុំក៏បានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចខ្វះខាតដែលអង្គភាពមិនទាន់បានអនុវត្តល្អប្រសើរនៅឡើយ ជាពិសេសចំណុចខ្សោយ និងចំណុចខ្លាំងរបស់អង្គភាព និងមន្រ្តី អនុវត្តការងារ។ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំបន្ត អង្គប្រជុំបានសម្រេចប្រជុំកំរិតផ្នែកថ្ងៃទី២៧ ២៨ និងប្រជុំកំរិតអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដឹកនាំអោយ ឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ និងសម្រេចយកថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ជាថ្ងៃប្រជុំសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងប្រកាសផែនការសកម្មភាព របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០២៣ និងផែនការ៣ឆ្នាំរំកិល។

Related posts

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ»

Admin

ព្រឹកនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំទី១ លើកទី១

Admin