អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ​ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលហិរញ្ញប្បទានជិត $៤០០លាន ពីADB និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
២. ធនាគារពិភពលោក​ផ្តល់​កម្ចី ​២៧៤ ​លាន​ដុល្លារ​ដល់​កម្ពុជា​
៣. កម្ពុជា​កំពុង​រៀបចំ​ទាញ​ទេសចរ​ចិន និង​ក្នុង​តំបន់
៤. រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន ដាក់ចេញអនុសាសន៍៥ចំណុច ដល់សមាគមទេសចរណ៍ ដើម្បីជាធាតុចូលសម្រាប់សកម្មភាពការងារឆ្នាំ២០២៣
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Headwinds strengthening for Vietnam in Q4 2022
2. Business communities in Asian countries embrace “thrilling” Chinese trade opportunities
3. Sri Lanka’s garment export up 15.2% in Jan-Oct 2022, 12.9% down in Oct
4. UK economy shrank more than previously thought

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin