អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. CKFTA ធ្វើ​ឱ្យ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​ការ និង​វិនិយោគ​កាន់តែ​កើនឡើង
២. ឆ្នាំ២០២២ ខេត្តព្រៃវែងផលិតស្រូវបានជាង១,៥ លានតោន គិតជាទឹកប្រាក់ជិត ៤០០លានដុល្លារ
៣. ព្រឹត្តិការណ៍​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​ធំៗ​នឹង​ជួយ​ឱ្យ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​បាន​កាន់តែច្រើន
៤. Kingdom’s export to US surges to $10 billion
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. More cooperation opportunities expected for Vietnamese, Korean SMEs
2. Energy consumption forecast to rise 3.2% next year
3. China’s CPI rises 1.6% in November year-on-year, a stark contrast to runaway inflation in US, Europe
4. Prime Minister says Bangladesh can withstand economic headwind

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin