អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ២០២២ នៅចុងខែក្រោយនេះ ដោយផ្តល់ឱកាសការងារដល់យុវជន
២. កម្ពុជា​ប្រមូលប្រាក់​បាន​ជាង $៤៥៥ លាន ពី​ការ​នាំចេញ​កង់​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំនេះ
៣. រោងចក្រ​ថាមពល​ពី​ជីវម៉ាស់ តម្លៃ $៦ លាន បើក​ដំណើរការ
៤. កម្ពុជា និងបង់ក្លាដែស មានបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរី ដើម្បីជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Not enough jobs but not enough workers either: paradox plagues industry
2. State revenue collection beats target
3. China’s free trade area network contributes significantly to total foreign trade
4. Singapore’s core inflation rises to 5.1% in August, inching towards 14-year high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin