អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសមាជិក RCEPផ្សេងទៀត កើនឡើង ១០% ក្នុងឆមាសទី១
២. កម្ពុជា​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ $១,២៩​ពាន់​លាន​ ​ពី​ប្រទេស​ចិន​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២
៣. ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជំ​រុញឱ្យ​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំងអស់​​រៀបចំ​ផ្សារ​ចុង​សប្តាហ៍​ ដើម្បី​ជួយ​ជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ខ្មែរ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. ADB maintains growth forecast for Vietnam
2. Banking sector’s profits gain on higher interest income
3. Price Increases Put Strain on Low-Income Workers
4. China’s food industry logs steady growth in H1

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin