អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ៖ ដាក់ឱ្យអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនជាផ្លូវការ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
២. ចំណូល​ពន្ធគយ​ក្នុង​ឆមាស​ទីមួយ​របស់​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២​២ ​មាន​ចំនួន​១​,​២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​
៣. CCC ជំ​រុញឱ្យ​ម្ចាស់ SME គោរព និង​អនុវត្ត​ច្បាប់ ដើម្បី​ជំរុញ​ការនាំចេញ​
៤. ប្រតិបត្តិការ​PPAPស្ទុះ​ងើប​ឡើងវិញ​ខ្លាំង​ក្នុង​ឆមាស​ទី ​១ ​ឆ្នាំនេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. State backs makers of devices for elderly
2. China makes efforts to sustain economic recovery in the second half of this year
3. Fitch Ratings expects US economy to slow in the second half of this year 2022, 2023
4. Exclusive-Sri Lanka central bank governor warns political instability may hurt IMF negotiations

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin