អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រុមហ៊ុនធំៗ ១៣ ប្រកាសផ្តល់ឱកាសការងារជិត២ពាន់កន្លែង ដល់យុវជន ក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA
២. ចំណូល​គយ​រយៈពេល ៤ ​ខែ​មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត $៨២០ ​លាន
៣. CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៦ ដែលមានទុនវិនិយោគជាង $១៥០ លាន
៤. រដ្ឋស្នើឱ្យអាជីវករ និងពាណិជ្ជករ ចុះបញ្ជីឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Room for ASEAN rice exports to grow: MoIT
2. Government of Laos calls on Society to Save Petrol
3. Japan launches food export initiative with Thailand
4. U.S. weekly jobless claims tick up to 200,000 amid tight labor market

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១0 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin