អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦-០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជាកំណត់យកកសិផលសក្ដានុពល១០មុខ ដែលត្រូវជំរុញផលិតកម្ម និងការនាំចេញ ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើន ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
២. កម្ពុជា និងកូរ៉េសហការគ្នាសិក្សាគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជា ដើម្បីជួយឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារនៅកម្ពុជា
៣. More than $112 million worth of new investment projects approved in Cambodia in October
៤. Cambodia, China committed to raising bilateral trade to $10 bn by 2023
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. US sees strong jobs growth as wages edge higher
២. China’s Oct trade surplus with the United States at $40.75 bln
៣. China’s imports, exports rebound above pre-virus levels in Jan-Oct, but pressure persists

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin