អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. វិស័យឯកជនសាទរ ចំពោះការកាត់បន្ថយចំនួនធ្វើចត្តាឡីស័ក្តដល់អ្នកវិនិយោគិន និងអ្នកធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលមកកម្ពុជា
២. ADB ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី ៤០លានដុល្លារ សម្រាប់ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
៣. Sunny skies ahead as garment exports up 11.4%
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. HCMC companies hit by labor shortage
២. Office sees potential for 1.3% GDP growth in 2021
៣. China’s Q3 economic growth slows to 4.9% amid power crunch, supply bottleneck

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin