អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ប្រកាស

ប្រកាសស្តីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្តល់ពានរង្វាន់សហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយប្រចាំឆ្នាំ២០២៥ សម្រាប់វិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរ និងកាបូប

ប្រកាស លេខ ០៩៣២៤ ក.បប្រ

Related posts

ប្រកាសស្ដីពីរបៀបគិតអតីតភាពការងារ ដើម្បីកំណត់ថិរវេលាដែលត្រូវអោយដំណឹងមុនសំរាប់កម្មករនិយោជិត ដែលមិនធ្វើការប្រចាំខែ

Admin

ប្រកាសលេខ ០១៤/២៤ ក.ប/ប្រ.ក.អ.ធ.ក ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

Admin

ប្រកាស លេខ៣៩៤/២៣ ស្តីពី ការកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យសហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយ

Admin