អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ប្រកាស

ប្រកាស លេខ៣៩៤/២៣ ស្តីពី ការកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យសហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយ

ប្រកាស លេខ៣៩៤២៣ ស្តីពី ការកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យសហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្ត

Related posts

ប្រកាស លេខ២៧៤ ស្ដីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

Admin

ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរក្រសួងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍

Admin

ប្រកាសស្ដីពីតាវកាលិកហានិភ័យការងារ

Admin