អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ប្រកាស

ប្រកាសស្ដីពីរបៀបគិតអតីតភាពការងារ ដើម្បីកំណត់ថិរវេលាដែលត្រូវអោយដំណឹងមុនសំរាប់កម្មករនិយោជិត ដែលមិនធ្វើការប្រចាំខែ

ប្រកាសស្ដីពីរបៀបគិតអតីតភាពការងារ ដើម្បីកំណត់ថេរវេលាដែលត្រូវអោយដំណឹងមុន

Related posts

ប្រកាសស្ដីពីការព្យួរការសំរាកប្រចាំសប្ដាហ៍

Admin

ប្រកាសស្ដីពីការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងសប្ដាហ៍ដើម្បីអោយបានឈប់សំរាកបន្ថែមនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍

Admin

ប្រកាសស្ដីពីធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក្រៅពីថិរវេលាធម្មតា

Admin