អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ស្ថិតនៅលើផ្លូវងើបឡើងវិញ ដោយព្យាករណ៍កំណើន GDP ចំនួន ៤,៨% សម្រាប់ឆ្នាំនេះ
២. រយៈ​ពេល​១១​ខែ ការ​នាំចូល​-នាំចេញ​របស់ SSEZ កើនជាង ១២​​%
៣. វិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជារីកចម្រើនយ៉ាងគំហុក និងអាចនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងបាន
៤. Taxation revenue collection exceeds 114% of budget plan
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Exports hit hard by global slowdown: HSBC
2. Optimism expressed at meeting about prospects for China-New Zealand trade
3. Japan upgrades Q3 GDP as global recession, COVID risks linger
4. US’ textiles & apparel imports up 22.76% in Jan-Oct 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin