អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ៖ កម្ពុជាបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល អប្បបរមាពីរឆ្នាំជាប់គ្នា នៅឆ្នាំ២០២០-២០២១
២. មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បង្ហាញពីវិស័យធំៗ៣ ដែលជាស្នូលដ៏រឹងមាំ ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
៣. សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតក្នុងរង្វង់៣ភាគរយ ខណៈប្រាក់ចំណូលចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញ
៤. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមថវិកាប្រមាណ២៥០លានដុល្លារ សម្រាប់ជួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នៅឆ្នាំ២០២២
៥. ADB៖ កម្ពុជាជាប្រទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញច្រើនបំផុតទីបួន នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅអាស៊ី
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Indonesia’s Nov trade surplus falls to US$3.51 billion; shipments at record
២. 12.07 million jobs created in urban areas in China from Jan to Nov
៣. U.S. House passes measure clamping down on products from China’s Xinjiang

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin