អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (អ.ក.ជ.ប.អ.) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ» ដែលមាន លោក ផាន សុធា ជាគ្រូឧទ្ទេស ក្នុងការបង្រៀនដល់មន្រ្តី នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ និងមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៤ នាក់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណង ផ្ដល់ជូនមន្រ្តី អ.ក.ជ.ប.អ. ឱ្យបានយល់ដឹងពីសារប្រយោជន៍របស់កម្មវិធី POWER BI ការវិភាគទិន្នន័យ និងការបង្កើតក្រាហ្វិច ដើម្បីរៀបចំជា Dashbord ។

Related posts

ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញ ស្តីពីយន្តការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជា

Admin

អ.ក.ជ.ប.អ. និងអង្គការ ILO សហការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការរៀបចំ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រាក់ឈ្នួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”

Admin

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin