អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
បោះពុម្ភផ្សាយ

សៀវភៅណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

​ សៀវភៅណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

Related posts

កញ្ចប់ព័ត៌មាន ស្ដីពីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម

Admin

ការយល់ដឹងអំពីអធិការកិច្ចការងារ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Admin

ព្រឹត្តិបត្រការងារ ឆ្នាំទី៩ លេខ១០៦ ចេញផ្សាយ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

Admin