អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រះរាជក្រឹត្យ

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការកែសម្រួល​សមាស​ភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​គណៈ​វិស្វករ​កម្ពុជា

 ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការកែសម្រួល​សមាស​ភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​គណៈ​វិស្វករ​កម្ពុជា

Related posts

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន

Admin

ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ ស្ដីពី​គោលការណ៍រួមនៃការបង្កើត​ និងដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ប្រត្តិបត្តិការ​ពិសេស

Admin

ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​គតិ​យុត្ត​នៃ​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈ​រដ្ឋបាល

Admin