អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

មន្រ្ដី អ.ក.ជ.ប.អ. បានរៀបចំបទបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ស្តីពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១៥-២០២៥

នៅថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ មន្រ្ដី អ.ក.ជ.ប.អ. បានរៀបចំបទបង្ហាញចែករំលែកចំណេះដឹង ស្តីពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១៥-២០២៥ ដែលបង្ហាញដោយ លោក ភេម ហាក់ នៅបន្ទប់ប្រជុំលេខ៦ ជាន់ទី៦ អគារទីស្ដីការក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ដែលមានសមាសភាពចូលរួមពីមន្រ្ដីផ្នែកផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការ និងមន្រ្ដីស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២៥រូប។
បទបង្ហាញនេះបានចែករំលែកអំពី គោលដៅសំខាន់ៗ របស់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១៥-២០២៥ រួមមាន៖
១. ការកែប្រែ និងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២. ការបង្កើន និងពិពិធកម្មមុខទំនិញនាំចេញ
៣. ការពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។
ជារួមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១៥-២០២៥ មាន វិធានការគោលនយោបាយសកម្មភាពដែលក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដឹកនាំចំនួន ១៧ និងចូលរួម ៤ ។

Related posts

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី POWER BI សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ»

Admin

មន្រ្ដី អ.ក.ជ.ប.អ. បានរៀបចំបទបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ស្តីពី គោលនយោបាយជាតិមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ២០១៥-២០២៥…

Admin

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

Admin