អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

នៅថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ផ្នែកផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម២០១៦-២០២៥

នៅថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ផ្នែកផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥ ក្នុងកម្រិតផ្នែកដែលបង្ហាញដោយ លោក ទុយ ភារុន មន្រ្តីផ្នែកផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការ នៅបន្ទប់ប្រជុំ អ.ក.ជ.ប.អ. ដែលមានសមាសភាពមកពីផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ផ្នែកគាំទ្រទូទៅ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការ។

បទបង្ហាញបានចែករំលែកអំពី គោលដៅសំខាន់ៗក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥ មាន៖១. ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្ន
២. ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស
៣. បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជិវៈ
៤. សុខុមាលភាពសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ និង
៥. ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម

ជារួមមកក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម២០១៦-២០២៥ មាន
ផែនការសកម្មភាព មានចំនួន ៦ សកម្មភាពដែលក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធដូចជា៖
១. ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
២. សោធន
៣. ថែទាំសុខភាព
៤. ហានិភ័យការងារ
៥. និកម្មភាព
៦. ពិការភាព

ហើយចក្ខុវិស័យខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើបាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម គឺការកសាង ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបម្រើដល់គោលនយោបាយ កាត់បន្ថយ និងទប់ស្កាត់ភាពក្រីក្រ ភាពងាយរងគ្រោះ និងវិសមភាព ហើយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ និងគាំពារធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែរឹងមាំ និងទូលំទូលាយ ព្រមទាំង ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

Related posts

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដឹកនាំប្រជុំពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា ដើម្បីការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ច្បាប់ស្តីពីការងារ

Admin

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

Admin

អ.ក.ជ.ប.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុប និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងអនុម័តផែនការឆ្នាំ២០២៣

Admin