អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ៤៤៥ និងលេខ៤៤៣ ក.ប/ប្រ.ក.ខល ចំពោះបុគ្គលិកនៃស្ថានតំណាងបរទេស ភ្ជាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រចាំនៅកម្ពុជា

សេចក្តីណែនាំ_លេខ_០៤៤_ការអនុវត្តប្រកាសលេខ ៤៤២ និង ៤៤៣ – KH

Related posts

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តការទូទាត់សងការឈប់សម្រាកពិសេស

Admin

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្ថែមម៉ោងធ្វើការរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

Admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ០៤១/១១ ក.ប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

Admin