អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ប្រកាស

ប្រកាសស្ដីពីការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងរយៈពេលក្រៅពីសប្ដាហ៍ធម្មតាដោយគិតជាមធ្យមចំនួន១២សប្ដាហ៍បន្តបន្ទាប់

ប្រកាសស្ដីពីការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្រៅពីសប្ដាហ៍ធម្មតា

Related posts

ប្រកាសស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

Admin

ប្រកាសស្ដីពីការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងសប្ដាហ៍ដើម្បីអោយបានឈប់សំរាកបន្ថែមនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍

Admin

ប្រកាសស្ដីពីការឈប់សម្រាកពិសេស

Admin