អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

ព្រះរាជក្រឹត្យ