អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

សូចនាករទិសដៅសំខាន់ៗ

Summarize key economic and Labour market indications
Real GDP (% change y-o-y):

-3.1% in 2020

                 Agriculture:

                 0.5% in 2020

                 Industry:

                 -1.2% in 2020

                 Services:

                 -6.7% in 2020

Consumer Prices Index (% change y-o-y):

2.9% in 2020

Population (million):

15.7 in 2019

Labour Force Participation Rate (%):

69.3% in 2019

Employment to Population Ratio (%):

68.5% in 2019

Unemployment Rate (%):

1.2% in 2019

            Youth (15-24):

             2.5% in 2019