អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសវៀតណាម និងកម្ពុជា
២. កម្ពុជាឈាន​ឆ្ពោះ​ទៅ​ការលក់​អគ្គិសនី​ស្អាត​ឱ្យ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី
៣. សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​បង្កើត​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ធុរ​កិច្ច​អា​ស៊ាន​
៤. NBC ត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងថែរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃ អំណាចទិញ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ ឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Textile and garment sector bears the brunt of global uncertainties
2. Thai Sept exports rise 7.8% y/y, beat forecast
3. China’s promotion of free trade significant to development of world markets
4. Energy bill help for all is too expensive, warns the WB

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin