អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា និងនីហ្សេរីយ៉ា នឹងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើវិស័យការងារ និងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
២. មីនីបៀ ​ប្តេជ្ញា​ពង្រីក​ការវិនិយោគ​របស់ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា ក្រោយ​ប្រតិបត្តិការ​អស់ ​១ ​ទសវត្សរ៍
៣. កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគរបស់សិង្ហបុរីក្នុងទឹកប្រាក់១.៥៣ប៊ីលានដុល្លារក្នុងឆមាសទី១
៤. Cambodia’s petrol product demand to reach 4.8 million tons by 2030
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Firms in Malaysia told to pay minimum wage rate
2. Labour market rocky amid slow recovery
3. Ministry projects three economic growth scenarios to 2023
4. UK set for slowest growth of G7 countries in 2023

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin