អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជាផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគដល់គម្រោងថ្មីចំនួន ៣ ដែលមានតម្លៃជាង ១៥ លានដុល្លារអាមេរិក
២. រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China’s strong exports to bolster economic recovery: ADB
២. August exports expected to expand at a slower rate
៣. Euro zone business activity slowed in Sept, input costs hit over two-decade high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin